Informacija klientui (draudėjui, apdraustajam ir/ar naudos gavėjui)

Ši informacija teikiama vadovaujantis LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymu ir LR Draudimo priežiūros komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69:

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Investicijų brokeris“, įmonės kodas 300665316, buveinės adresas Smolensko g. 6-201,LT- 03201 Vilnius.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, www.registrucentras.lt

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas

Lietuvos bankas, www.lb.lt/draudimo_tarpininkai

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

UADBB „Investicijų brokeris“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Investicijų brokeris“ akcijų.

5. Skundai dėl draudimo tarpininkų veiklos

Skundus dėl UADBB „Investicijų brokeris“ veiklos klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti raštu bendrovės direktorei Dagnei Rūkienei adresu Smolensko g. 6-201, 03201 Vilnius arba elektroniniu paštu dagne@draudimopatarimai.lt. Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos taip pat galima pateikti Lietuvos bankui. Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, taip pat galima pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.

Jei draudiko atsakymas netenkina arba per nustatytą terminą jis negaunamas, vartotojas per 1 metus nuo kreipimosi į draudiką turi teisę, užpildęs nustatytą formą, kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio vartojimo ginčo sprendimo.

Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti Lietuvos banko tinklapyje adresu www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.

8. Konsultavimo pobūdis

UADBB „Investicijų brokeris“ konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, galintis veikti tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu, tiek draudiko pavedimu. Klientas turi teisę reikalauti UADBB „Investicijų brokeris” pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.

9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

10. Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „Investicijų brokeris”, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Nuorašai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

12. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai

UADBB „Investicijų brokeris” konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį UADBB „Investicijų brokeris” nustato ir nurodo, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi ji klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.